Категория: В икономически сайт

Публикуване на годишни финансови отчети в специализираният ни икономически сайт съгласно изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

 

Често задавани въпроси

 • Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

 • Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

 • Кои предприятия подлежат на независим финансов одит ?

 • Има ли значение дали фирмата е извършвала дейност през годината ?

 • Какви са глобите за непубликувани отчети ?

 • Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?

 • Колко време стои публикацията в сайта ?

 • В какъв формат се изпращат и публикуват отчетите ?

 • Възможно ли е да се приложат и рекламни материали, презентации и оферти към счетоводните отчети ?

 • Колко струва?

 • Как се плаща ?

 • Издава ли се фактура ?

 • Важни особености

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

Според закона за счетоводството

 1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 2. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
 3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
 4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 5. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Обратно горе

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:

 

–  всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ(подлежащи на финансов одит), ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.

– ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.

–  ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

 

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Обратно горе

 

Кои предприятия подлежат на независим финансов одит ?

В чл. 38. от закона за счетоводството е казано следното:

(1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

 1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
 2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
 3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Обратно горе

Има ли значение дали фирмата е извършвала дейност през годината ?

На този въпрос отговорът е категорично НЕ. Ако не е извършвала дейност фирмата изготвя и публикува нулев финансов отчет.

Обратно горе

Какви са глобите за непубликувани отчети ?

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

Обратно горе

Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
 6. Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
 7. Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган

 

Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Обратно горе

Колко време стои публикацията в сайта ?

Срокът за който се публикува е минимум 3 години години , като се изпълнява законовия минимум от 3 години.

Обратно горе

В какъв формат се изпращат и публикуват отчетите ?

 

Имате избор между следните видове формати  JPG, PDF, BMP, PNG, TIFF, JPEG, GIF.

Обратно горе

Възможно ли е да се приложат и рекламни материали, презентации и оферти   към счетоводните отчети ?

 

Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.

Обратно горе

Колко струва?

 

Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / в нашият икономически сайт: 5,00 лв

Такса за публикуване на отчети в търговски регистър : 60,00 лв.

Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /: 10,00 лв

Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв

Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв

Обратно горе

Как се плаща ?

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите таксата за публикация по банковата сметка на фирмата:

IBAN: BG49INTF40015069223328

BIC: INTFBGSF

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

МОЛ: Ивайло Иванов

Основание: Публикуване на ГФО на фирма ….

ИЛИ

като ни преведете пари в офис на Еконт на името на фирмата ни:

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

ЕИК: 202436532

тел. 0988 37 96 22

 

ТАКСАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ОТ ВСЯКА БАНКА ИЛИ ВСЕКИ ОФИС НА ЕКОНТ !!!

 

Отчетите трябва да са във формат JPG, PDF, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF.  В рамките на 2 дена от получаването на информацията за извършено плащане и предоставянето на отчетите те ще бъдат публикувани в сайта ни. Ще получите обратно е-mail с линк към страницата от сайта на която е публикуван отчета ви.

Друг възможен вариант е лично да донесете документите и ние да ви ги сканираме срещу посочената сума.

За всяка публикация издаваме фактура, която ще получите на посочения за връзка с Вас имеил.

Обратно горе

Издава ли се фактура ?

Да винаги издаваме фактура.

Обратно горе

Важни особености

За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
 2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Обратно горe

Колко ще Ви струва?

 1. Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / в интернет: 5,00 лв.
 • Баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричния поток
 • Отчет за собствения капитал
 • Одиторски доклад
 • Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
 • всички изискуеми от НСИ справки и приложения
 1. Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /: 10,00 лв.
 2. Такса за публикуване на отчети в Търговски регистър: 60,00 лв.

!!! Нямате законово задължение за публикуване на Годишните отчети за дейността / ГОД / по чл.92, ал.3 от ЗКПО, но ако желате ще ги публикуваме, като таксите за това са, както следва:

1. Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв.
2. Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява допълнително ДДС

В тази сума се включват: държавната такса, преводната такса в банката, таксата за изкарване на нотариално заверено пълномощно за подаването на отчетите в търговския регистър и нашата такса за предоставената услуга.

Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.

Глоби за неспазване на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са както следва:

 

     Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

 

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!

Нормативна база

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

в сила от 30.05.2008 г.

(извадки)

Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение.
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти.
(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет. Формата, структурата и съдържанието му се определят с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
(5) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.
(6) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.
Раздел III.
Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет, изготвяне, независим
финансов одит и публичност на финансовите отчети (Загл. изм. – ДВ, бр. 105 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Предприятията
изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година.
(2) Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет,
когато:
1. контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или
съдружниците в друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата
на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това
предприятие;
2. притежава правото да назначава или освобождава повече от половината от
членовете на управителния и/или надзорния орган на друго предприятие (контролирано
предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е
акционер или съдружник в това предприятие;
3. притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на
друго предприятие по силата на договорно взаимоотношение;
4. е акционер или съдружник, притежаващ 20 на сто или повече от правата на
глас в друго предприятие (контролирано предприятие) и единствено по силата на
упражняване на тези права е назначило повече от половината от членовете на
управителния и/или надзорния орган в контролираното предприятие, действащ през
отчетния период, по време на предходния отчетен период и до датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет; консолидиран финансов отчет по изречение първо не се
съставя, когато друго предприятие има правата, посочени в т. 1 – 3, по отношение на
контролираното предприятие.
(3) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 правата на глас и правата на назначаване или освобождаване, притежавани от дъщерно
предприятие на предприятието майка или от лице, действащо от свое име, но за сметка на
предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата, се прибавят към правата
на предприятието майка.
(4) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 не се вземат под внимание:
1. гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито предприятието
майка, нито негово дъщерно дружество;
2. гласовете по акции, получени като обезпечение, когато предприятието,
предоставило обезпечението, упражнява правата по тях.
(5) Общият брой на правата на глас в контролираното предприятие, притежавани
от всички акционери или съдружници за целите на ал. 2, т. 1 и 4, се намалява с правата
на глас, които са свързани с акции или дялове, притежавани от това контролирано
предприятие и/или от негово дъщерно предприятие, и/или от лице, действащо от свое
име, но за сметка на тези предприятия.
(6) Предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на
консолидиране, независимо къде се намират седалищата на дъщерните предприятия.
(7) Консолидирани финансови отчети се изготвят само от търговски дружества,
които са предприятия майки.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Редът, начинът и
сроковете за изготвяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия
и публикуването чрез интернет на информация от тях се определят съгласно чл. 170 от
Закона за публичните финанси.
Чл. 37а. (Предишен текст на чл. 37а – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008
г.) (1) Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от
предприятие майка, когато сумата от показателите на предприятията в групата, които
подлежат на консолидиране, според годишните им финансови отчети, съставени към 31
декември на текущата година, не надвишават показателите на два от следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 3 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината – 6 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за годината – 80 души.
(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) Алинея 1 не се прилага,
когато предприятие от групата е предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до
търговия на регулиран пазар.
(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, което има
само дъщерни предприятия, които са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2,
разглеждани едновременно индивидуално и като цяло.
(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дъщерно предприятие
може да не се включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за
целите на чл. 23, ал. 2. Когато две или повече дъщерни предприятия отговарят на
изискването на изречение първо, те се включват в консолидирания финансов отчет, ако
като цяло не са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2.
Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, когато то е
и дъщерно предприятие на местно предприятие майка или предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, в един от следните случаи:
1. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава всички дялове или акции на местното (дъщерно) предприятие майка;
при определяне на дяловете или акциите на местното (дъщерно) предприятие майка не се
вземат под внимание дяловете или акциите, които се притежават от членовете на
управителния и/или надзорния орган по силата на закон или на учредителния договор
или устав, или
2. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава 90 на сто или повече от дяловете или акциите на местното (дъщерно)
предприятие майка, като другите съдружници или акционери в него са дали писмено
съгласие да не изготвя консолидиран финансов отчет.
(2) Алинея 1 се прилага, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното (дъщерно) предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия
са включени в консолидиран финансов отчет на местното предприятие майка или
предприятие майка от друга държава членка;
2. консолидираният финансов отчет и годишният консолидиран доклад за
дейността се съставят от местното предприятие майка и подлежат на независим финансов
одит при условията и по реда на чл. 38 или от предприятието майка от другата държава
членка и подлежат на независим финансов одит съгласно законодателството на същата
държава членка;
3. консолидираният финансов отчет, годишният консолидиран доклад за
дейността и одиторският доклад на местното предприятие майка се публикуват при
условията и по реда на чл. 40 или на предприятието майка от другата държава членка се
публикуват на български език от местното предприятие майка при условията и по реда на
чл. 40;
4. в приложението на годишния финансов отчет на местното (дъщерно)
предприятие майка е оповестено името и седалището на местното предприятие майка или
предприятието майка от другата държава членка, което съставя консолидирания
финансов отчет по т. 1, и че е освободено от задължението да съставя консолидиран
финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността.
Чл. 37в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, от предприятие майка, когато то е
дъщерно предприятие на местно предприятие майка или на предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, и са налице едновременно следните условия:
1. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2;
2. съдружниците или акционерите на местното (дъщерно) предприятие майка,
които притежават не по-малко от 10 на сто от дяловете или акциите, когато
предприятието е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или
командитно дружество с акции или не по-малко от 20 на сто от дяловете, когато
предприятието е събирателно или командитно дружество, не са поискали съставянето на
консолидиран финансов отчет до 30 юни на съответния отчетен период.
Чл. 37г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, когато предприятието майка е и
дъщерно предприятие на предприятие майка от държава, която не е членка на
Европейската общност (трета страна), и са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия са
включени в консолидиран финансов отчет на предприятие майка от трета страна;
2. консолидираният финансов отчет и когато е подходящо, годишният
консолидиран доклад за дейността са съставени в съответствие с този закон и
приложимите счетоводни стандарти или по еквивалентен на тях подход;
3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) консолидираният
финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран от едно или повече
лица с правоспособност да одитират финансови отчети, придобита съгласно националното
законодателство на предприятието майка от третата страна;
4. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2, т. 3 и 4 и чл. 37в, т. 2 по
отношение на предприятието майка от третата страна.
Чл. 37д. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на
чл. 37а – 37г не се прилагат за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 4, които
задължително изготвят и представят консолидирани финансови отчети, когато са налице
условията на чл. 37, ал. 2.
Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На независим
финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго,
подлежат годишните финансови отчети на:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа;
3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции,
застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално
осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията,
прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните
финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при
Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от
следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година –
2 млн. лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към
31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни
периоди – 1 млн. лв.
(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети,
включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на
финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно
съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за
същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран
доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.
(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.08.2008 г.) Когато годишният
финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в приложението се оповестяват
начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на
предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други
услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се
оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по
отношение на предприятията, включени в консолидацията.
Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 40. (*) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ,
бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си
финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и
годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на
съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата
година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на
следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при
Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите
предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който
регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества,
командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и
информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата
или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на
акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на
загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран
финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на
групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в
Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-
кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за
мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен
финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и
мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият
отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е
публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази
публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение –
неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на
одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато
внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 – 7 не се
прилагат за бюджетните предприятия, едноличните търговци, чиито годишни финансови
отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е
предвидено друго.
Чл. 41. Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за
нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган.

Предимства

Предимства на публикуването

във FINANSOVI-OTCHETI.COM

 

 • Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство в икономически сайт или специализирано издание.
 • Достъп до годишните финансови отчети на фирмата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на минимум 3 години от датата на публикуването им.
 • Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред. Всички отчети се публикуват с възможност за печат на принтер във формат А4.
 • За извършената услуга се издава фактура до 5 работни дни след публикуването им.
 • При обявяване на годишните си отчети в търговския регисър не се занимавате с нищо излишно. Всичко оставяте в наши ръце.

Защо да публикувам отчетите си ?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са :

 1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 2. Всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ(с изключение на тези, които не подлежат на задължителен независим финансов одит), ООД, ЕООД, КД, СД, АД

 3. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
 4. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
 5. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 6. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Бюджетните предприятия с изключение на тези, които не подлежат на незавивисм финансов одит (чл. 40, ал. 8 ЗСчет)

 

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате (oбявите) своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

 

Какви са санкциите при не публикуване ?

 

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

 

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!

 

Чрез нашия сайт Вие можете бързо, удобно и лесно да изпълнените изискванията за задължително публикуване на годишните си финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

Как да публикувате отчетите си в нашият сайт

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите такса от 5,00 лв. за публикация по банковата сметка на фирмата:

IBAN:BG49INTF40015069223328

BIC: INTFBGSF

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

МОЛ: Ивайло Иванов

Основание: Публикуване на ГФО на фирма ….

ИЛИ

като ни преведете пари в офис на Еконт на името на фирмата ни:

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

ЕИК: 202436532

тел. 0988 37 96 22

адрес: Варна, офис на Еконт Червен площад

 

ТАКСАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ОТ ВСЯКА БАНКА ИЛИ ВСЕКИ ОФИС НА ЕКОНТ !!!

 

Отчетите трябва да са във формат JPG, PDF, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF.  В рамките на 2 дена от получаването на информацията за извършено плащане и предоставянето на отчетите те ще бъдат публикувани в сайта ни. Ще получите обратно е-mail с линк към страницата от сайта на която е публикуван отчета ви.

Друг възможен вариант е лично да донесете документите и ние да ви ги сканираме срещу посочената сума.

За всяка публикация издаваме фактура, която ще получите на посочения за връзка с Вас имеил.