Често задавани въпроси

now browsing by category

Често задавани въпроси относно публикуването на ГФО в търговския регистър или икономически сайт

 

Публикуване на годишни финансови отчети 2018 г. Кой е задължен и кой не е задължен да публикува отчети през 2018 г. Становище на министерство на финансите

Публикуване на годишни финансови отчети 2018 г. Кой е задължен и кой не е задължен да публикува отчети през 2018 г.

Становище на министерство на финансите

 

ГФО 2018

Годишни финансови отчети 2018

Публикуването на годишни финансови отчети през 2018 г. претърпя промени за лицата, които са задължени и освободени от това задължение. Министерството на финансите публикува в своя сайт разяснения относно публичността на годишните финансовите отчети на предприятията за отчетната 2017 г. По-надолу сме публикували целия текст относно задължените и незадължените лица, които трябва да публикуват своите годишни финансови отчети през 2018 г.  Измененията засягат както ЮЛНЦ, така и фирмите без дейност през 2017 г. Вижте целия текст относно промени касаещи публичността на ГФО:

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.

От началото на 2018 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за счетоводството (ЗСч), които касаят най-вече публичността на финансовите отчети на предприятията за 2017 г., свързани основно с промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В тази връзка са и разясненията по някои често задавани въпроси.
1. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗСч, в срок до 30 юни на следващата година, предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от ЗСч, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър (ТР);
2. юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. В Закона за юридическите лица с нестопанска цел са регламентирани реда и условията за вписване/деклариране на обстоятелства, свързани с ЮЛНЦ;
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет. Когато отчетите и докладите на предприятията се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им, и при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
2. ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно измененията на чл. 38, ал. 9 от ЗСч (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предприятията, които не публикуват годишни финансови отчети за 2017 г. са:
 еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит (тези от тях, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не декларират това обстоятелство с декларация в Търговския регистър);
 бюджетни предприятия;
 предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период. Това обстоятелство се декларира с декларация (свободен текст), която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Държавни такси за публикуване на декларацията не се дължат. В тази връзка на официалната интернет-страница на Търговския регистър (www.brra.bg) е публикувано следното съобщение:
„Уведомяваме потребителите на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2 или № Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Към заявлението се прилагат:
 Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в свободен текст (че през отчетния период не е осъществявана дейност);
 Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (това е декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове);
 Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).
Предвид липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл. 15, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ – съставител на финансов отчет, а представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата.
За обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч не се дължи държавна такса.
При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса.“
Измененията в чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч влизат в сила от 01.01.2018 г. и се прилагат за годишните финансови отчети за отчетен период 2017 г.
3. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.
Търговският регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел поддържа обща база данни за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. От обхвата на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) са изключени политическите партии и вероизповеданията, както и синдикалните и работодателските организации, тъй като дейността им се регулира от специални закони.
Предприятия по силата на чл. 2 от ЗСч, които не подлежат на вписване в ТР и регистър на ЮЛНЦ са:
 местни юридически лица, които не са търговци – организациите, които имат за цел извършването на политическа, синдикална и дейност, присъща на вероизповедание;
 дружества (граждански дружества, обединения, сдружения и др.), регистрирани по реда на Закона за задълженията и договорите;
 осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социалното осигуряване;
 търговски представителства – търговско представителство на чуждестранно лице по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите.
Предприятията, които не попадат в обхвата на ЗТРРЮЛНЦ:
1. ако не са осъществявали дейност през отчетния период не публикуват декларация, че не са осъществявали дейност и не публикуват годишен финансов отчет;
2. ако са осъществявали дейност – публикуват годишен финансов отчет в икономическо издание или в интернет.
4. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, НО НЕ СА СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАЛИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК 31.12.2020 Г.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017, 2018 И 2019 Г.
На основание § 25, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, всички ЮЛНЦ, вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни в срок до 31.12.2020 г. да подадат заявление за пререгистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписвания.
Съгласно § 26, ал. 4 на същия закон, до изтичане на този срок Министерството на правосъдието поддържа публична база данни на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, за лицата, които не са подали заявление за пререгистрация.
На интернет страницата на Министерство на правосъдието е публикувано съобщение за юридическите лица с нестопанска цел (http://www.justice.government.bg/41/), в което се казва, че след 01.01.2018 г. „всички постъпили в деловодство на Министерство на правосъдието заявления за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) и придружаващите ги документи ще бъдат връщани на заявителите поради липса на правно основание за вписване в ЦРЮЛНЦ“. Министерство на правосъдието изразява становище, че „Централен регистър“ няма правно основание за обявяване на актове на ЮЛНЦ в обществена полза, тъй като в ЗЮЛНЦ са отменени раздел II „Централен регистър“ на глава трета и чл. 45-50, както и Правилника за устройството и дейността на Централния регистър при Министерство на правосъдието.
Така, независимо дали ЮЛНЦ в обществена полза са извършвали дейност или не през 2017 г. и към 30 юни на текущата година не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, те няма да публикуват годишните си финансови отчети и декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч.
Следователно годишните финансови отчети на ЮЛНЦ за 2017, 2018 и 2019 г. ще се публикуват, както следва:
 за ЮЛНЦ, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – в регистъра за ЮЛНЦ за отчетните периоди за които има направена пререгистрация, съответно там публикуват и декларация, ако не са осъществявали дейност;
 за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза и които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – чрез икономическо издание или чрез интернет, до момента на пререгистрация и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност;
 за ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията – не публикуват годишни финансови отчети до момента на тяхната пререгистрация в Агенцията по вписванията и не публикуват декларация, ако не са осъществявали дейност.
5. ГЛОБИ И САНКЦИИ
В чл. 74 от ЗСч са регламентирани глобите и санкциите за непубликуване на финансовите отчети в сроковете по чл. 38 от закона.
С измененията на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч се освобождават от задължението за обявяване в търговския регистър на годишните финансови отчети на предприятията, които не са осъществявали дейност през съответния период. Целта на тази законодателна промяна е значително да облекчи предприятията без дейност, като от една страна отпада задължението им да съставят отчети и да ги публикуват, а от друга – да заплащат държавни такси. Предприятията обаче трябва да декларират, че не са осъществявали дейност с декларация, свободен текст. Тази декларация се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Указаният срок – 31 март на следващата година цели да се избегне натоварването на софтуерния продукт при електронно деклариране и струпването на опашки при подаване на заявленията на хартиен носител, което е най-голямо към края на сроковете по чл. 38, ал. 1 – до 30 юни на следващата година, а също така предприятията без дейност не би следвало да съставят отчети,
съответно не се нуждаят от допълнително време за съставянето им, одитирането и приемането от общото събрание.
В случай че предприятие без дейност не декларирало това обстоятелство в срока до 31 март и не се е възползвало от облекченията, регламентирани в чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч – да не заплащат държавни такси на Агенцията по вписванията, а е съставило и публикувало годишен финансов отчет до 30 юни на следващата година, се счита че са изпълнили изискванията на ЗСч за публичност на финансовите отчети и съответно не подлежат на глоби и санкции.
Следва да се има предвид, че от заплащане на такса са освободени само тези предприятия без дейност, които публикуват декларации, че не са осъществявали дейност до 31 март. След този срок предприятията следва да публикуват годишни финансови отчети, като заплатят таксата за обявяване на годишни финансови отчети по сметката на Агенцията по вписванията.

Източник: www.minfin.bg

Често задавани въпроси

 • Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

 • Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

 • Кои предприятия подлежат на независим финансов одит ?

 • Има ли значение дали фирмата е извършвала дейност през годината ?

 • Какви са глобите за непубликувани отчети ?

 • Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?

 • Колко време стои публикацията в сайта ?

 • В какъв формат се изпращат и публикуват отчетите ?

 • Възможно ли е да се приложат и рекламни материали, презентации и оферти към счетоводните отчети ?

 • Колко струва?

 • Как се плаща ?

 • Издава ли се фактура ?

 • Важни особености

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

Според закона за счетоводството

 1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 2. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
 3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
 4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 5. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Обратно горе

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:

 

–  всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ(подлежащи на финансов одит), ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.

– ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.

–  ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

 

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Обратно горе

 

Кои предприятия подлежат на независим финансов одит ?

В чл. 38. от закона за счетоводството е казано следното:

(1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

 1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
 2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
 3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

Обратно горе

Има ли значение дали фирмата е извършвала дейност през годината ?

На този въпрос отговорът е категорично НЕ. Ако не е извършвала дейност фирмата изготвя и публикува нулев финансов отчет.

Обратно горе

Какви са глобите за непубликувани отчети ?

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

Обратно горе

Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?

 1. Счетоводен баланс;
 2. Отчет за приходите и разходите;
 3. Отчет за паричните потоци;
 4. Отчет за собствения капитал;
 5. Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
 6. Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
 7. Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган

 

Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Обратно горе

Колко време стои публикацията в сайта ?

Срокът за който се публикува е минимум 3 години години , като се изпълнява законовия минимум от 3 години.

Обратно горе

В какъв формат се изпращат и публикуват отчетите ?

 

Имате избор между следните видове формати  JPG, PDF, BMP, PNG, TIFF, JPEG, GIF.

Обратно горе

Възможно ли е да се приложат и рекламни материали, презентации и оферти   към счетоводните отчети ?

 

Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.

Обратно горе

Колко струва?

 

Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / в нашият икономически сайт: 5,00 лв

Такса за публикуване на отчети в търговски регистър : 60,00 лв.

Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /: 10,00 лв

Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв

Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв

Обратно горе

Как се плаща ?

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите таксата за публикация по банковата сметка на фирмата:

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG58FINV91501015822270

BIC:     FINVBGSF

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

МОЛ: Ивайло Иванов

Основание: Публикуване на ГФО на фирма ….

ИЛИ

като ни преведете пари в офис на Еконт на името на фирмата ни:

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

ЕИК: 202436532

тел. 0988 37 96 22

 

ТАКСАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ОТ ВСЯКА БАНКА ИЛИ ВСЕКИ ОФИС НА ЕКОНТ !!!

 

Отчетите трябва да са във формат JPG, PDF, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF.  В рамките на 2 дена от получаването на информацията за извършено плащане и предоставянето на отчетите те ще бъдат публикувани в сайта ни. Ще получите обратно е-mail с линк към страницата от сайта на която е публикуван отчета ви.

Друг възможен вариант е лично да донесете документите и ние да ви ги сканираме срещу посочената сума.

За всяка публикация издаваме фактура, която ще получите на посочения за връзка с Вас имеил.

Обратно горе

Издава ли се фактура ?

Да винаги издаваме фактура.

Обратно горе

Важни особености

За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
 2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Обратно горe

Нормативна база

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

в сила от 30.05.2008 г.

(извадки)

Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение.
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти.
(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет. Формата, структурата и съдържанието му се определят с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
(5) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.
(6) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.
Раздел III.
Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет, изготвяне, независим
финансов одит и публичност на финансовите отчети (Загл. изм. – ДВ, бр. 105 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Предприятията
изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година.
(2) Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет,
когато:
1. контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или
съдружниците в друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата
на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това
предприятие;
2. притежава правото да назначава или освобождава повече от половината от
членовете на управителния и/или надзорния орган на друго предприятие (контролирано
предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е
акционер или съдружник в това предприятие;
3. притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на
друго предприятие по силата на договорно взаимоотношение;
4. е акционер или съдружник, притежаващ 20 на сто или повече от правата на
глас в друго предприятие (контролирано предприятие) и единствено по силата на
упражняване на тези права е назначило повече от половината от членовете на
управителния и/или надзорния орган в контролираното предприятие, действащ през
отчетния период, по време на предходния отчетен период и до датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет; консолидиран финансов отчет по изречение първо не се
съставя, когато друго предприятие има правата, посочени в т. 1 – 3, по отношение на
контролираното предприятие.
(3) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 правата на глас и правата на назначаване или освобождаване, притежавани от дъщерно
предприятие на предприятието майка или от лице, действащо от свое име, но за сметка на
предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата, се прибавят към правата
на предприятието майка.
(4) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 не се вземат под внимание:
1. гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито предприятието
майка, нито негово дъщерно дружество;
2. гласовете по акции, получени като обезпечение, когато предприятието,
предоставило обезпечението, упражнява правата по тях.
(5) Общият брой на правата на глас в контролираното предприятие, притежавани
от всички акционери или съдружници за целите на ал. 2, т. 1 и 4, се намалява с правата
на глас, които са свързани с акции или дялове, притежавани от това контролирано
предприятие и/или от негово дъщерно предприятие, и/или от лице, действащо от свое
име, но за сметка на тези предприятия.
(6) Предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на
консолидиране, независимо къде се намират седалищата на дъщерните предприятия.
(7) Консолидирани финансови отчети се изготвят само от търговски дружества,
които са предприятия майки.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Редът, начинът и
сроковете за изготвяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия
и публикуването чрез интернет на информация от тях се определят съгласно чл. 170 от
Закона за публичните финанси.
Чл. 37а. (Предишен текст на чл. 37а – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008
г.) (1) Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от
предприятие майка, когато сумата от показателите на предприятията в групата, които
подлежат на консолидиране, според годишните им финансови отчети, съставени към 31
декември на текущата година, не надвишават показателите на два от следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 3 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината – 6 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за годината – 80 души.
(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) Алинея 1 не се прилага,
когато предприятие от групата е предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до
търговия на регулиран пазар.
(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, което има
само дъщерни предприятия, които са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2,
разглеждани едновременно индивидуално и като цяло.
(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дъщерно предприятие
може да не се включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за
целите на чл. 23, ал. 2. Когато две или повече дъщерни предприятия отговарят на
изискването на изречение първо, те се включват в консолидирания финансов отчет, ако
като цяло не са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2.
Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, когато то е
и дъщерно предприятие на местно предприятие майка или предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, в един от следните случаи:
1. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава всички дялове или акции на местното (дъщерно) предприятие майка;
при определяне на дяловете или акциите на местното (дъщерно) предприятие майка не се
вземат под внимание дяловете или акциите, които се притежават от членовете на
управителния и/или надзорния орган по силата на закон или на учредителния договор
или устав, или
2. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава 90 на сто или повече от дяловете или акциите на местното (дъщерно)
предприятие майка, като другите съдружници или акционери в него са дали писмено
съгласие да не изготвя консолидиран финансов отчет.
(2) Алинея 1 се прилага, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното (дъщерно) предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия
са включени в консолидиран финансов отчет на местното предприятие майка или
предприятие майка от друга държава членка;
2. консолидираният финансов отчет и годишният консолидиран доклад за
дейността се съставят от местното предприятие майка и подлежат на независим финансов
одит при условията и по реда на чл. 38 или от предприятието майка от другата държава
членка и подлежат на независим финансов одит съгласно законодателството на същата
държава членка;
3. консолидираният финансов отчет, годишният консолидиран доклад за
дейността и одиторският доклад на местното предприятие майка се публикуват при
условията и по реда на чл. 40 или на предприятието майка от другата държава членка се
публикуват на български език от местното предприятие майка при условията и по реда на
чл. 40;
4. в приложението на годишния финансов отчет на местното (дъщерно)
предприятие майка е оповестено името и седалището на местното предприятие майка или
предприятието майка от другата държава членка, което съставя консолидирания
финансов отчет по т. 1, и че е освободено от задължението да съставя консолидиран
финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността.
Чл. 37в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, от предприятие майка, когато то е
дъщерно предприятие на местно предприятие майка или на предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, и са налице едновременно следните условия:
1. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2;
2. съдружниците или акционерите на местното (дъщерно) предприятие майка,
които притежават не по-малко от 10 на сто от дяловете или акциите, когато
предприятието е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или
командитно дружество с акции или не по-малко от 20 на сто от дяловете, когато
предприятието е събирателно или командитно дружество, не са поискали съставянето на
консолидиран финансов отчет до 30 юни на съответния отчетен период.
Чл. 37г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, когато предприятието майка е и
дъщерно предприятие на предприятие майка от държава, която не е членка на
Европейската общност (трета страна), и са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия са
включени в консолидиран финансов отчет на предприятие майка от трета страна;
2. консолидираният финансов отчет и когато е подходящо, годишният
консолидиран доклад за дейността са съставени в съответствие с този закон и
приложимите счетоводни стандарти или по еквивалентен на тях подход;
3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) консолидираният
финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран от едно или повече
лица с правоспособност да одитират финансови отчети, придобита съгласно националното
законодателство на предприятието майка от третата страна;
4. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2, т. 3 и 4 и чл. 37в, т. 2 по
отношение на предприятието майка от третата страна.
Чл. 37д. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на
чл. 37а – 37г не се прилагат за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 4, които
задължително изготвят и представят консолидирани финансови отчети, когато са налице
условията на чл. 37, ал. 2.
Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На независим
финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго,
подлежат годишните финансови отчети на:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа;
3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции,
застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално
осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията,
прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните
финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при
Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от
следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година –
2 млн. лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към
31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни
периоди – 1 млн. лв.
(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети,
включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на
финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно
съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за
същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран
доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.
(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.08.2008 г.) Когато годишният
финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в приложението се оповестяват
начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на
предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други
услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се
оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по
отношение на предприятията, включени в консолидацията.
Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 40. (*) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ,
бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си
финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и
годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на
съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата
година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на
следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при
Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите
предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който
регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества,
командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и
информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата
или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на
акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на
загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран
финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на
групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в
Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-
кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за
мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен
финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и
мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият
отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е
публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази
публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение –
неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на
одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато
внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 – 7 не се
прилагат за бюджетните предприятия, едноличните търговци, чиито годишни финансови
отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е
предвидено друго.
Чл. 41. Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за
нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган.

Предимства

Предимства на публикуването

във FINANSOVI-OTCHETI.COM

 

 • Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство в икономически сайт или специализирано издание.
 • Достъп до годишните финансови отчети на фирмата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на минимум 3 години от датата на публикуването им.
 • Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред. Всички отчети се публикуват с възможност за печат на принтер във формат А4.
 • За извършената услуга се издава фактура до 5 работни дни след публикуването им.
 • При обявяване на годишните си отчети в търговския регисър не се занимавате с нищо излишно. Всичко оставяте в наши ръце.

Защо да публикувам отчетите си ?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са :

 1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 2. Всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ(с изключение на тези, които не подлежат на задължителен независим финансов одит), ООД, ЕООД, КД, СД, АД

 3. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
 4. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
 5. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
 6. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Бюджетните предприятия с изключение на тези, които не подлежат на незавивисм финансов одит (чл. 40, ал. 8 ЗСчет)

 

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате (oбявите) своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

 

Какви са санкциите при не публикуване ?

 

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

 

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!

 

Чрез нашия сайт Вие можете бързо, удобно и лесно да изпълнените изискванията за задължително публикуване на годишните си финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

^