Публикуване на годишни финансови отчети ГФО за 5 лв. в икономически сайт

Колко ще Ви струва?

  1. Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / в интернет: 5,00 лв.
  • Баланс
  • Отчет за приходите и разходите
  • Отчет за паричния поток
  • Отчет за собствения капитал
  • Одиторски доклад
  • Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
  • всички изискуеми от НСИ справки и приложения
  1. Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /: 10,00 лв.
  2. Такса за публикуване на отчети в Търговски регистър: 60,00 лв.

!!! Нямате законово задължение за публикуване на Годишните отчети за дейността / ГОД / по чл.92, ал.3 от ЗКПО, но ако желате ще ги публикуваме, като таксите за това са, както следва:

1. Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв.
2. Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява допълнително ДДС

В тази сума се включват: държавната такса, преводната такса в банката, таксата за изкарване на нотариално заверено пълномощно за подаването на отчетите в търговския регистър и нашата такса за предоставената услуга.

Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.