Нормативна база

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

в сила от 30.05.2008 г.

(извадки)

Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение.
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти.
(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет. Формата, структурата и съдържанието му се определят с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
(5) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.
(6) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.
Раздел III.
Изисквания за съставяне на консолидиран финансов отчет, изготвяне, независим
финансов одит и публичност на финансовите отчети (Загл. изм. – ДВ, бр. 105 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Предприятията
изготвят годишен финансов отчет до 31 март следващата година.
(2) Предприятие (предприятие майка) съставя консолидиран финансов отчет,
когато:
1. контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или
съдружниците в друго предприятие (контролирано предприятие), включително по силата
на договорно взаимоотношение, при условие че е акционер или съдружник в това
предприятие;
2. притежава правото да назначава или освобождава повече от половината от
членовете на управителния и/или надзорния орган на друго предприятие (контролирано
предприятие), включително по силата на договорно взаимоотношение, при условие че е
акционер или съдружник в това предприятие;
3. притежава правото да управлява финансовата и оперативната политика на
друго предприятие по силата на договорно взаимоотношение;
4. е акционер или съдружник, притежаващ 20 на сто или повече от правата на
глас в друго предприятие (контролирано предприятие) и единствено по силата на
упражняване на тези права е назначило повече от половината от членовете на
управителния и/или надзорния орган в контролираното предприятие, действащ през
отчетния период, по време на предходния отчетен период и до датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет; консолидиран финансов отчет по изречение първо не се
съставя, когато друго предприятие има правата, посочени в т. 1 – 3, по отношение на
контролираното предприятие.
(3) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 правата на глас и правата на назначаване или освобождаване, притежавани от дъщерно
предприятие на предприятието майка или от лице, действащо от свое име, но за сметка на
предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата, се прибавят към правата
на предприятието майка.
(4) При определяне правата на предприятието майка за целите на ал. 2, т. 1, 2 и
4 не се вземат под внимание:
1. гласовете по акции, държани за сметка на лице, което не е нито предприятието
майка, нито негово дъщерно дружество;
2. гласовете по акции, получени като обезпечение, когато предприятието,
предоставило обезпечението, упражнява правата по тях.
(5) Общият брой на правата на глас в контролираното предприятие, притежавани
от всички акционери или съдружници за целите на ал. 2, т. 1 и 4, се намалява с правата
на глас, които са свързани с акции или дялове, притежавани от това контролирано
предприятие и/или от негово дъщерно предприятие, и/или от лице, действащо от свое
име, но за сметка на тези предприятия.
(6) Предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия подлежат на
консолидиране, независимо къде се намират седалищата на дъщерните предприятия.
(7) Консолидирани финансови отчети се изготвят само от търговски дружества,
които са предприятия майки.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Редът, начинът и
сроковете за изготвяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия
и публикуването чрез интернет на информация от тях се определят съгласно чл. 170 от
Закона за публичните финанси.
Чл. 37а. (Предишен текст на чл. 37а – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008
г.) (1) Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от
предприятие майка, когато сумата от показателите на предприятията в групата, които
подлежат на консолидиране, според годишните им финансови отчети, съставени към 31
декември на текущата година, не надвишават показателите на два от следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 3 млн. лв.;
2. нетни приходи от продажби за годината – 6 млн. лв.;
3. средна численост на персонала за годината – 80 души.
(2) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) Алинея 1 не се прилага,
когато предприятие от групата е предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до
търговия на регулиран пазар.
(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, което има
само дъщерни предприятия, които са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2,
разглеждани едновременно индивидуално и като цяло.
(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дъщерно предприятие
може да не се включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за
целите на чл. 23, ал. 2. Когато две или повече дъщерни предприятия отговарят на
изискването на изречение първо, те се включват в консолидирания финансов отчет, ако
като цяло не са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2.
Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, когато то е
и дъщерно предприятие на местно предприятие майка или предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, в един от следните случаи:
1. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава всички дялове или акции на местното (дъщерно) предприятие майка;
при определяне на дяловете или акциите на местното (дъщерно) предприятие майка не се
вземат под внимание дяловете или акциите, които се притежават от членовете на
управителния и/или надзорния орган по силата на закон или на учредителния договор
или устав, или
2. местното предприятие майка или предприятието майка от друга държава
членка притежава 90 на сто или повече от дяловете или акциите на местното (дъщерно)
предприятие майка, като другите съдружници или акционери в него са дали писмено
съгласие да не изготвя консолидиран финансов отчет.
(2) Алинея 1 се прилага, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното (дъщерно) предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия
са включени в консолидиран финансов отчет на местното предприятие майка или
предприятие майка от друга държава членка;
2. консолидираният финансов отчет и годишният консолидиран доклад за
дейността се съставят от местното предприятие майка и подлежат на независим финансов
одит при условията и по реда на чл. 38 или от предприятието майка от другата държава
членка и подлежат на независим финансов одит съгласно законодателството на същата
държава членка;
3. консолидираният финансов отчет, годишният консолидиран доклад за
дейността и одиторският доклад на местното предприятие майка се публикуват при
условията и по реда на чл. 40 или на предприятието майка от другата държава членка се
публикуват на български език от местното предприятие майка при условията и по реда на
чл. 40;
4. в приложението на годишния финансов отчет на местното (дъщерно)
предприятие майка е оповестено името и седалището на местното предприятие майка или
предприятието майка от другата държава членка, което съставя консолидирания
финансов отчет по т. 1, и че е освободено от задължението да съставя консолидиран
финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността.
Чл. 37в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, от предприятие майка, когато то е
дъщерно предприятие на местно предприятие майка или на предприятие майка от друга
държава – членка на Европейската общност, и са налице едновременно следните условия:
1. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2;
2. съдружниците или акционерите на местното (дъщерно) предприятие майка,
които притежават не по-малко от 10 на сто от дяловете или акциите, когато
предприятието е дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или
командитно дружество с акции или не по-малко от 20 на сто от дяловете, когато
предприятието е събирателно или командитно дружество, не са поискали съставянето на
консолидиран финансов отчет до 30 юни на съответния отчетен период.
Чл. 37г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се съставя
консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2, когато предприятието майка е и
дъщерно предприятие на предприятие майка от държава, която не е членка на
Европейската общност (трета страна), и са изпълнени едновременно следните условия:
1. местното предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия са
включени в консолидиран финансов отчет на предприятие майка от трета страна;
2. консолидираният финансов отчет и когато е подходящо, годишният
консолидиран доклад за дейността са съставени в съответствие с този закон и
приложимите счетоводни стандарти или по еквивалентен на тях подход;
3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) консолидираният
финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран от едно или повече
лица с правоспособност да одитират финансови отчети, придобита съгласно националното
законодателство на предприятието майка от третата страна;
4. изпълнени са изискванията на чл. 37б, ал. 2, т. 3 и 4 и чл. 37в, т. 2 по
отношение на предприятието майка от третата страна.
Чл. 37д. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на
чл. 37а – 37г не се прилагат за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 4, които
задължително изготвят и представят консолидирани финансови отчети, когато са налице
условията на чл. 37, ал. 2.
Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На независим
финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго,
подлежат годишните финансови отчети на:
1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа;
3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 29.12.2006 г.) кредитни институции,
застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално
осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията,
прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
(2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните
финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при
Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от
следните критерии:
1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година –
2 млн. лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към
31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни
периоди – 1 млн. лв.
(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети,
включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на
финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват и мнение относно
съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за
същия отчетен период и/или относно съответствието между годишния консолидиран
доклад за дейността и консолидирания финансов отчет за същия отчетен период.
(5) (Нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.08.2008 г.) Когато годишният
финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в приложението се оповестяват
начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на
предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други
услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се
оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по
отношение на предприятията, включени в консолидацията.
Чл. 39. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 40. (*) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. – ДВ,
бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си
финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и
годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на
съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата
година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на
следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при
Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите
предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който
регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества,
командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и
информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата
или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на
акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на
загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран
финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на
групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в
Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-
кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за
мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен
финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и
мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият
отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е
публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази
публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение –
неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на
одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато
внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) (Доп. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 – 7 не се
прилагат за бюджетните предприятия, едноличните търговци, чиито годишни финансови
отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е
предвидено друго.
Чл. 41. Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за
нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган.

^